• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 69242/CT-TTHT năm 2016 về chứng từ hợp lệ làm cơ sở để kê khai số thuế đã nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 69242/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69242/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản
(Đ/c: Số 28 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
MST: 0100107885)

Trả lời công văn số 38/2016/KS-CTHN ngày 4/10/2016 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (gọi tắt là Công ty) hỏi về chứng từ hp lệ làm cơ sở để kê khai số thuế đã nộp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định địa điểm và thủ tục nộp thuế:

"...Chủ đầu tư có trách nhiệm lập chứng từ thanh toán theo mẫu C2-02/NS “Giấy rút dự toán ngân sách” hoặc mẫu C3-01/NS “Giấy rút vốn đầu tư”, hoặc mu số C4-02/NS “Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử” ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thng thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) (sau đây gọi là chứng từ thanh toán) gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch để kiểm soát, thanh toán theo quy định hiện hành và bổ sung thêm việc kê khai chi tiết tên, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý của đơn vị nhận thầu hoặc cơ quan quản lý thuế nơi phát sinh công trình (trường hợp nhà thầu có hoạt động xây dựng, lắp đặt khác tỉnh/thành phố với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính), Kho bạc nhà nước hạch toán khoản thu (là Kho bạc nhà nước ngang cấp với cơ quan thuế quản nhà thầu hoặc Kho bạc nhà nước nơi có công trình trong trường hợp nhà thầu có hoạt động xây dựng, lắp đặt khác địa bàn tỉnh/thành phố với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính) vào phần “nộp thuế” đ Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào hồ sơ chứng từ thanh toán được phê duyệt, Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán cho nhà thầu (bằng tng số thanh toán trừ đi số thuế GTGT phải khấu trừ). Kho bc nhà nước trả 02 liên chứng từ thanh toán cho chủ đầu tư đ chủ đầu tư trả 01 liên cho nhà thầu. S thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế đơn vị nhận thầu. Chủ đầu tư thực hiện theo dõi việc giao nhận chứng từ thanh toán giữa chủ đầu tư với các đơn vị nhận thầu..."

Căn cứ quy định trên, đề nghị Công ty liên hệ với chủ đầu tư là Công an tỉnh Trà Vinh để nhận 01 liên chứng từ thanh toán cho nhà thầu và thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: KT3; P
háp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69242/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 69242/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331721