• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và phát triển rừng


 

Công văn 6949/VPCP-CN năm 2019 về chuyển mục đích dự án “Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái” tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai sang thực hiện dự án “Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hà Phú” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6949/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6949/VPCP-CN
V/v chuyển mục đích dự án Trng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái” tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai sang thực hiện dự án “Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hà Phú”

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 144/BC-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1282/BXD-QHKT ngày 03 tháng 6 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3903/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10 tháng 6 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4265/BNN-TCLN ngày 19 tháng 6 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3162/BTNMT-KHTC ngày 02 tháng 7 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 2231/BVHTTDL-KHTC ngày 12 tháng 6 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 1993/BTP-PLDSKT ngày 31 tháng 5 năm 2019) về việc chuyển mục đích dự án “Trng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái” tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai sang thực hiện dự án “Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hà Phú”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 và theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TNMT, NN&PTNT, TP, VH
, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN,
PL, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (40).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6949/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6949/VPCP-CN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420607