• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải

 

Công văn 6962/VPCP-KTN năm 2013 về cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6962/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6962/VPCP-KTN
V/v cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 9907/BTC - TCDN ngày 30 tháng 7 năm 2013) về cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian chưa có mô hình mới về tổ chức hoa tiêu, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) như đối với các doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho hoạt động hoa tiêu của Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm cổ phần hóa Công ty trong đó có hoạt động hoa tiêu hàng hải và đề xuất mô hình tổ chức của Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu; trong Quý IV năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6962/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6962/VPCP-KTN

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204999