• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Công văn 69831/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chi phụ cấp cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 69831/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69831/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam tại TP Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 8, tòa tháp IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)
MST: 0305269823-001

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 15082016 đề ngày 15/08/2016 và công văn số 06102016 đề ngày 06/10/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam tại TP Hà Nội (gọi tắt là chi nhánh công ty Schenker) hỏi về chính sách thuế.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

“2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê ch ở cho người lao động đi công tác nếu có đy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.”

Căn cứ quy định trên và hồ sơ công ty cung cấp:

- Trường hợp Công ty có chi phụ cấp cho người lao động khi đi công tác đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 2.9 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì khoản chi này được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trường hợp Công ty có các khoản chi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại công ty như phí làm thủ tục lý lịch tư pháp của cá nhân và phí nhập cảnh nộp tại sân bay mà các khoản chi phí này được quy định cụ thể trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì khoản chi này được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp các khoản chi phí này không được quy định trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty thì khoản chi này không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam tại TP Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT
thuế số 1;
- Phòng
Pháp chế;
- Lưu: VT,
TTHT(2). (6,3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69831/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 69831/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332123