• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Phát triển công nghiệp hỗ trợ

 

Công văn 6987/VPCP-KTN năm 2013 về cơ chế ưu đãi phân khu công nghiệp hỗ trợ tại 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6987/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6987/VPCP-KTN
V/v: cơ chế ưu đãi tại các phân khu công nghiệp hỗ trợ tại 3 KCN tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại các văn bản số 4287/UBND-KT ngày 03 tháng 6 năm 2013 và số 4999/UBND-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2013 về việc kiến nghị xem xét ưu đãi các phân khu công nghiệp hỗ trợ thực hiện thí điểm tại tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về cơ chế ưu đãi cho các phân khu công nghiệp hỗ trợ: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3766/VPCP-KTN ngày 13 tháng 5 năm 2013.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại các công văn nêu trên trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; các Vụ: KTTH, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b) TrT.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6987/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6987/VPCP-KTN

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204951