• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


Văn bản pháp luật về Sản phẩm nông nghiệp chủ lực

 

Công văn 6987/VPCP-NN năm 2019 về xây dựng “Đề án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6987/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6987/VPCP-NN
V/v xây dựng “Đề án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia”

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Về đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1000/BKHCN-CNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc xây dựng “Đề án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia”, ý kiến của các Bộ: Công Thương (Công văn số 3469/BCT-XNK ngày 17 tháng 5 năm 2019), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3565/BNN-TCTS ngày 23 tháng 5 năm 2019), Tài chính (Công văn số 6819/BTC-HCSN ngày 13 tháng 6 năm 2019), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1000/BKHCN-CNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc không xây dựng “Đ án phát triển sản phẩm tôm thành sản phẩm chủ lực quốc gia” quy định tại Mục 5 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NNPTNT, CT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KGVX, KTTH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6987/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6987/VPCP-NN

441

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420745