• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 699/UBND-KGVX năm 2018 về triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 699/UBND-KGVX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/UBND-KGVX
V/v triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội,
- Sở Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- UBND các quận, huyện thị xã.

Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014. Theo lộ trình, nhiều quy định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, trong đó có quy định về việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đ việc thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyn lợi chính đáng của các bên tham gia bảo hiểm xã hội; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Thành phố.

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, thống nhất đối tượng tham gia theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.

- Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng tổng hợp danh sách số đối tượng được hỗ trợ và số tiền, ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành gửi Sở Tài chính làm căn cứ chuyển kinh phí vào quỹ BHXH.

- Chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, trong đó tập trung vào đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH; đặc biệt ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết cấp số BHXH đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng tham gia BHXH bắt buộc.

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để kịp thời triển khai ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố cân đối, đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ BHXH tự nguyện cho các đối tượng trên địa bàn theo quy định.

- Chuyển kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện vào quỹ BHXH theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thụộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BHXH cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động trong cơ quan, doanh nghiệp.

- Phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật BHXH để đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra đngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, thực hiện chức năng khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH theo quy định của pháp luật.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan BHXH triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội theo quy định.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội) xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB&XH;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b.cáo)
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- VPUB: CVP, KGVX
, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX
(Tue);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 699/UBND-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 21/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 699/UBND-KGVX

409

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375592