• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

 

Công văn 699/UBND-VX năm 2013 báo cáo tình hình lao động tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Công văn 699/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/UBND-VX
V/v: Báo cáo tình hình lao động tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Bắc Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Công văn số 845/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh có ý kiến như sau:

Giao sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Công văn số 845/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kết quả báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/5/2013./.

(Gửi kèm bản phô tô Công văn số 845/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, TH, TKCT;
+ Lưu: VX(2), VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 699/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Đức Kha
Ngày ban hành: 27/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 699/UBND-VX

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183377