• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 70/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 623/SXD-QLN về đề nghị hướng dẫn hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho Nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 623/SXD-QLN ngày 08/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 623/SXD-QLN ngày 08/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, đề nghị hướng dẫn việc hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho Nhà nước của chủ đầu tư dự án đối với quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại hoặc dự án đầu tư xây dựng đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị được hoàn trả (hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước) các Khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các Khoản chi phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật khi thực hiện bàn giao quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước.

Do vậy, trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% hoặc không bố trí quỹ đất 20% để thực hiện xây dựng nhà ở xã hội mà nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% (nêu tại văn bản số 623/SXD-QLN) thì không thuộc diện được Nhà nước xem xét, hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho Nhà nước của chủ đầu tư vì trong cả 02 trường hợp nêu trên chủ đầu tư không thực hiện bàn giao quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời nội dung văn bản số 623/SXD-QLN ngày 08/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, đề nghị Quý Sở nghiên cứu để triển khai theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT. Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- UBND tỉnh An Giang (để biết);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Điều 5. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị
...
5. Trường hợp Nhà nước sử dụng quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi bàn giao quỹ đất này cho Nhà nước.

Khi bàn giao quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước thì chủ đầu tư dự án được hoàn trả (hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước) các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật mà chủ đầu tư đã thực hiện đối với quỹ đất 20% phải bàn giao. Số tiền còn lại chưa được hoàn trả hoặc khấu trừ (nếu có) được tính vào chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 13/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 70/BXD-QLN

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381932