• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 7003/CT-HTr năm 2015 xác định đối tuợng chịu thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 7003/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7003/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long
Mã số thuế: 0100978593
Địa chỉ: Phòng 810, nhà 18T2, Chung cư Trung Hòa, Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Trả lời công văn số: 26/01/TL ngày 26/01/2015 của Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/10/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

- Căn cứ Điều 3 Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) quy định:

“Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 như sau:

“b) Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi,cây trồng;

3. Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8.”

- Căn cứ Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế.

- Căn cứ công văn số 17709/BTC-TCT ngày 04/12/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàng.

- Căn cứ công văn số 222/TCT- CS ngày 20/01/2015 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:

- Kiến nghị của Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long về việc Chi cục Thuế huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng tháp lập biên bản ngày 23/01/2015 yêu cầu Chi nhánh Công ty Tân Long Đồng Tháp xuất hóa đơn GTGT trên tổng giá trị hàng mà Chi nhánh Công ty Tân Long Đồng Tháp đã xuất về Trụ sở chính tại Hà Nội bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kỳ tháng 7 và tháng 8 năm 2014 thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế Tỉnh Đồng Tháp theo quy định tại Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/10/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế. Đề nghị đơn vị gửi công văn kèm theo hồ sơ tài liệu có liên quan đến vướng mắc nói trên để được Cục thuế Tỉnh Đồng Tháp và Chi Cục Thuế huyện Lấp Vò giải quyết.

- Đối với thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác kể từ ngày 01/01/2015 thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 3 Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội và các văn bản hướng dẫn nêu trên.

- Đối với người mua hàng hóa, dịch vụ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời biết để Công ty Cổ Phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long biết, thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTr4:
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7003/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7003/CT-HTr

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287616