• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn điện lực Việt Nam

 

Công văn 7007/VPCP-ĐMDN năm 2016 về Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7007/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7007/VPCP-ĐMDN
V/v ban hành Nghị định Điều lệ tổ chc và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về đề nghị của B Công Thương tại các công văn số: 5933/TTr-BCT, 53/BC-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương tiếp thu, hoàn chnh dự thảo Nghị định nêu trên về các nội dung sau đây và trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2016:

- Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc theo chế độ chuyên trách. Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam không là thành viên Hội đồng thành viên.

- Việc tham gia đấu thầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các công ty con của Tập đoàn thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thời hạn giữ chức vụ của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

- Số lượng Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam không quá năm người. Trường hợp cần nhiều hơn, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp tại công văn số 203/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 6 năm 2016 về thẩm định dự thảo Nghị đnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2014/NĐ-CP phù hợp với thực tế hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, LĐ-TB&XH, TP, NV;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, PL, TH;
- L
ưu: VT, ĐMDN (3). Hòa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Điều 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
...

5. Trường hợp đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn và là duy nhất trên thị trường thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 26. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn giữ chức vụ người quản lý doanh nghiệp là 05 năm;

Đối với Kiểm soát viên, thời hạn giữ chức vụ là 03 năm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7007/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 23/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7007/VPCP-ĐMDN

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320387