• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 70137/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với chi nhánh doanh nghiệp đã giải thể do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 70137/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70137/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP thiết kế công nghiệp hóa chất
(Địa chỉ: s 21A Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.
MST: 0100103520)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 432/CECO-TCKT ngày 18/10/2016 của Công ty Cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4, Điều 206 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định về việc chm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

“4. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế ca chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.”

- Căn cứ Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có s thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu tr hết…”

- Căn cứ Tiết 5, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế quy đnh:

+ Tại Tiết 5, Khoản 3, Điều 1 quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nht, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động s thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết…”

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đi với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế...”

+ Tại Khoản 1, Điều 6 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đi, bổ sung một s điu của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành,...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có Chi nhánh Công ty CP thiết kế công nghiệp hóa chất tại Phú Thọ (gọi tắt là Chi nhánh) là đơn vị hạch toán phụ thuộc, được thành lập và hoạt động theo ủy quyền của Công ty. Ngày 16/12/2015 Công ty ra quyết định giải thể Chi nhánh từ ngày 01/01/2016, nếu Chi nhánh đã làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT còn được khấu trừ theo biên bản kiểm tra của cơ quan thuế, Chi nhánh thực hiện hoàn thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ.

Trường hợp Chi nhánh đã đóng mã số và trả dấu cho cơ quan Công an thì Công ty sẽ thay Chi nhánh thực hiện thủ tục hoàn thuế với Cục thuế tỉnh Phú Thọ.

Cục thuế TP Hà Nội trả li để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 2;

- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70137/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 70137/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332127