• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7029/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7029/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7029/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1375/PTM-KHTH ngày 01 tháng 9 năm 2021 về báo cáo công tác tháng 8 năm 2021 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau: Các Bộ: Y tế, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan nêu trên biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7029/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 30/09/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7029/VPCP-ĐMDN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
489955