• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 705/UBDT-PC năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ về nội luật hóa tại Quyết định 1252/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 705/UBDT-PC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 705/UBDT-PC
V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nội luật hóa tại Quyết định số 1252/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp Công văn số 1929/BTP-PLQT ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nội luật hóa tại Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ rà soát và đề xuất hoàn thiện pháp luật về quyền của người dân tộc thiểu số (lưu ý khả năng ban hành một đạo luật riêng về người dân tộc thiểu số) theo Quyết định số 1252/QĐ-TTg. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện chủ trương về nội luật hóa các Điều ước, Công ước quốc tế để pháp luật nước ta tiệm cận với luật pháp quốc tế trong xu thế hội nhập, Ủy ban Dân tộc đã thực hiện các nội dung:

1. Về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nội luật hóa liên quan đến lĩnh vực đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đ án tng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát các văn bản pháp luật và chính sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua số liệu rà soát chưa được công bố chính thức (có Phụ lục kèm theo) có 78 luật với 244 điều khoản quy định liên quan đến lĩnh vực đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số.

2. Về việc nghiên cứu xây dựng một đạo luật riêng về quyền của người dân tộc thiểu số

Trong thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng kết đánh giá thực tiễn, hệ thống chính sách dân tộc, nghiên cứu cơ sở lý luận; nghiên cứu luận cứ khoa học, lập hồ sơ đề xuất xây dựng dự án Luật về lĩnh vực công tác dân tộc; Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phvề Công tác dân tộc. Hoàn thiện h sơ đ xut xây dựng dự án Luật, đăng tải trên Cng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ. Ngày 28/02/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1781/VPCP-PL thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý về chủ trương xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giao Ủy ban Dân tộc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghxây dựng Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hiện nay Ủy ban Dân tộc đang chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu về cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất triển khai nghiên cứu việc xây dựng một dự án luật để đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số. Tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 phê duyệt Đán tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ giao Ủy ban dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức rà soát các văn bản pháp luật và chính sách dân tộc có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đán gồm 10 dự án thành phần: (1) Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; (2) Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; (3) Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; (4) Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; (5) Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (6) Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; (7) Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; (8) Thực hiện bình đng giới và giải quyết những vn đ cp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; (9) Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; (10) Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Trên đây là kết quả về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nội luật hóa tại Quyết định s1252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, y ban Dân tộc xin gửi Quý Bộ để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật quốc tế);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (2 b
n).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

PHỤ LỤC

CÁC QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VÀ LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Kèm theo Công văn s: 705/UBDT-PC ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

STT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Điều liên quan DTTS

Chia ra theo các lĩnh vực

 

Gồm các điều

Dân sự, hình sự

Quyền chính trị

Kinh tế, lao động và việc làm

Về giáo dục, đào tạo

Y tế

Văn hóa, TT, du lịch, thông tin

Bảo vệ môi trường

Tổ chức, CB; HTCT

QP, AN, tôn giáo

A

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCH Việt Nam (2013)

28/11/2013

6

5, 42, 58,61, 70, 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

LUẬT (78)

 

244

 

16

5

24

3

4

8

4

9

5

1

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân (1989)

30/6/1989

3

2, 34, 42

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993

10/7/1993

1

22

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989

30/6/1989

1

42

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

29/6/2001

6

11, 12, 21,22, 23,24

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4

Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)

26/11/2003

2

33,49

 

 

 

 

 

 

 

1

 

5

Luật Điện lực năm 2004 (sửa đổi năm 2012)

3/2/2004

5

29, 60, 61, 62, 64

 

 

1

 

 

 

 

 

 

6

Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

15/6/2004

1

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

7

Luật Thanh niên 2005

29/11/2005

3

3,13, 24

 

 

 

 

 

 

 

1

 

8

Luật Thể dục, thể thao năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

29/11/2006

5

4,11, 17, 21, 22

 

 

 

 

 

1

 

 

 

9

Luật Công nghệ thông tin năm 2006

29/6/2006

4

5,12, 46, 64

 

 

1

 

 

 

 

 

 

10

Luật Bình đẳng giới năm 2006

29/6/2006

1

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013 và năm 2014)

03/6/2008

4

4,13, 14, 15

 

 

1

 

 

 

 

 

 

12

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 (sửa đổi, b sung năm 2013 và năm 2014)

03/6/2009

1

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

13

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

13/11/2008

6

12, 18, 36,37, 38, 53

 

 

 

 

 

 

 

1

 

14

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

13/11/2008

1

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

15

Luật Đa dạng sinh học năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

13/11/2009

1

5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

16

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

23/11/2009

3

4, 9, 86

 

 

 

 

1

 

 

 

 

17

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010

17/6/2010

2

9,10

 

 

1

 

 

 

 

 

 

18

Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

15/11/2010

9

6,10, 12, 13, 19,21, 22,25, 36

 

 

 

 

 

 

 

1

 

19

Luật Khiếu nại năm 2011

11/11/2011

4

28,33, 37,44

 

1

 

 

 

 

 

 

 

20

Luật Giáo dục đại học năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

18/6/2012

6

11,12, 28, 56, 60, 62

 

 

 

1

 

 

 

 

 

21

Luật giá năm 2012

20/6/2012

1

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

22

Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012

20/6/2012

1

17

 

 

 

 

 

1

 

 

 

23

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

20/06/2012

2

71,78

1

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Luật Quảng cáo năm 2012

21/06/2012

2

8, 18

 

 

 

 

 

1

 

 

 

25

Luật Tài nguyên nước năm 2012

21/6/2012

2

4, 45

 

 

 

 

 

 

1

 

 

26

Luật Xuất bản năm 2012

20/11/2012

2

7, 10

 

 

 

 

 

1

 

 

 

27

Luật Khoa học và công nghệ năm 2013

18/06/2013

3

22, 32, 64

 

 

1

 

 

 

 

 

 

28

Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013

19/6/2013

1

21

 

 

 

 

 

 

 

 

1

29

Luật Phòng, chng thiên tai năm 2013

19/06/2013

2

21,24

 

 

 

 

 

 

1

 

 

30

Luật Hòa giải cơ sở năm 2013

20/06/2013

1

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Luật Đất đai năm 2013

29/11/2013

6

27, 101, 110, 131, 133, 192

 

 

1

 

 

 

 

 

 

32

Luật Việc làm năm 2013

16/11/2013

4

5, 12, 19, 20

 

 

1

 

 

 

 

 

 

33

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014

13/06/2014

4

12, 13, 21,22

 

 

 

 

1

 

 

 

 

34

Luật Xây dựng năm 2014

18/06/2014

1

10

 

 

1

 

 

 

 

 

 

35

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

19/6/2014

3

2, 6,7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Luật Công chứng năm 2014

20/06/2014

1

18

1

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

20/11/2014

2

7, 69

 

 

 

 

 

 

 

1

 

38

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

24/11/2014

1

98

 

 

 

 

 

 

 

1

 

39

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

24/11/2014

2

12, 15

 

 

 

 

 

 

 

1

 

40

Luật Nhà ở năm 2014

25/11/2014

6

14, 16, 20,32, 49, 62

 

 

1

 

 

 

 

 

 

41

Luật Đầu tư năm 2014

26/11/2014

4

16, 20, 30,31

 

 

1

 

 

 

 

 

 

42

Luật Công an nhân dân năm 2014

27/11/2014

2

35,39

 

 

 

 

 

 

 

 

1

43

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

27/11/2014

9

6,26, 60, 61, 62, 85, 87, 96, 99

 

 

 

1

 

 

 

 

 

44

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

23/6/2014

2

6,143

 

 

 

 

 

 

1

 

 

45

Luật Hộ tịch năm 2014

20/11/2014

8

3,4, 5, 7,14, 17,46, 47

1

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Luật Căn cước công dân năm 2014

20/11/2015

1

25

1

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Luật doanh nghiệp năm 2014

26/11/2014

1

39

 

 

1

 

 

 

 

 

 

48

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

09/06/2015

4

3,12, 13, 14

 

1

 

 

 

 

 

 

 

49

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015

19/06/2015

5

11,12, 14, 16, 47

 

 

 

 

 

 

 

1

 

50

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

19/06/2015

10

18, 19, 21,25, 26, 28, 32,49, 53, 108

 

 

 

 

 

 

 

1

 

51

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

19/ 06/2015

4

4,41

 

 

 

 

 

 

 

 

1

52

Luật Ban hành Văn bản QPPL năm 2015

22/06/2015

1

9

 

1

 

 

 

 

 

 

 

53

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015

25/06/2015

3

8, 9,11

 

1

 

 

 

 

 

 

 

54

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

25/6/2015

2

8, 40

 

 

1

 

 

 

 

 

 

55

Bộ Luật Dân sự năm 2015

24/11/2015

4

5, 7, 26, 29

1

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015

25/ 11/2015

3

8, 20, 96

1

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Luật Tố tụng hành chính năm 2015

25/11/2015

3

17,21, 83

1

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Luật thi hành tạm giam, tạm giữ năm 2015

25/11/2015

1

38

1

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Luật trưng cầu ý dân năm 2015

25/11/2015

1

30

 

1

 

 

 

 

 

 

 

60

Luật phí và lệ phí năm 2015

25/11/2015

1

10

 

 

1

 

 

 

 

 

 

61

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

27/11/2015

3

1,3, 116

1

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015

27/11/2015

3

9, 29, 268

1

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Luật trẻ em năm 2016

05/04/2016

11

6, 13, 18,40, 43,44, 45,46, 60, 85, 86

1

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Luật Báo chí năm 2016

05/4/2016

5

4, 5, 9, 27,51

 

 

 

 

 

1

 

 

 

65

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

06/4/2016

3

3,18, 35

 

 

 

 

 

1

 

 

 

66

Luật Dược số năm 2016

06/4/2016

5

7,18, 35, 42, 48

 

 

 

 

1

 

 

 

 

67

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

18/11/2016

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

68

Luật Thủy lợi năm 2017

19/6/2017

2

4, 15

 

 

1

 

 

 

 

 

 

69

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

19/6/2017

6

3,37, 38, 49, 50,51

 

 

1

 

 

 

 

 

 

70

Luật Du lịch năm 2017

19/6/2017

3

4, 8, 67

 

 

 

 

 

1

 

 

 

71

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

20/6/2017

3

7,11, 24

1

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Luật Lâm nghiệp năm 2017

15/11/2017

3

4, 14, 94

 

 

1

 

 

 

 

 

 

73

Luật Quốc phòng năm 2018

08/6/2018

4

4, 7, 15, 30

 

 

 

 

 

 

 

 

1

74

Luật Trng trọt năm 2018

19/11/2018

1

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

75

Luật Chăn nuôi năm 2018

19/11/2018

1

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

76

Bộ luật Lao động năm 2019

20/11/2019

3

8,169, 219

1

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Luật Đầu tư công năm 2019

13/6/2019

1

7

 

 

1

 

 

 

 

 

-

78

Luật Giáo dục năm 2019

14/6/2019

4

11,17, 27,28

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 705/UBDT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 12/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 705/UBDT-PC

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445537