• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7066/VPCP-TCCV năm 2016 xác định tuổi của đảng viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7066/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7066/VPCP-TCCV
V/v xác định tuổi của đảng viên

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo s13-TB/TW ngày 17 tháng 8 năm 2016 về việc xác định tuổi của đảng viên, Thủ tưng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tui của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; btrí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, VPBCS(3);
- Lưu: VT, TCCV. TLK.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7066/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7066/VPCP-TCCV

1.279

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320610