• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7143/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc thời điểm nộp C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7143/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7143/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thời điểm nộp C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng Công ty Dầu Việt Nam.
(Đ/c: Số 1-5 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6966/DVN-KDSPD ngày 10/10/2017 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về kiến nghị xử lý C/O mẫu D số tham chiếu ID2016-0277985 ngày 17/10/2016 liên quan đến thời điểm nộp C/O khi thực hiện công văn 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016; công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016; công văn số 3109/BTC-TCHQ ngày 09/3/2017 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 của Bộ Tài chính thời điểm nộp C/O mẫu D là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và chỉ được nộp bổ sung C/O đối với trường hợp nêu tại điểm c khoản 2.1 công văn này.

Theo hướng dẫn tại công văn số 3109/BTC-TCHQ ngày 9/3/2017 của Bộ Tài chính thì thời điểm nộp C/O mẫu D đối với hàng hóa thuộc đối tượng điều tiết giá thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 là thời điểm làm thủ tục hải quan, trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì doanh nghiệp được nộp bổ sung C/O trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan khi có khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan.

Do vậy, đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 9/3/2017 nhập khẩu hàng hóa thuộc hoạt động điều tiết giá bao gồm mặt hàng xăng dầu được nộp bổ sung trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nếu có khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan; không áp dụng việc nộp bổ sung đối với các tờ khai từ ngày 14/9/2016 đến trước ngày 9/3/2017.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Dầu Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ T
ỔNG CC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7143/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7143/TCHQ-GSQL

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366649