• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 71442/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 71442/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71442/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cốc Cốc
(Địa chỉ:
P.1202 Tòa nhà HITTC số 185 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội;
MST: 0102963440.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 0710/2016/CV-CC ngày 07/10/2016 của Công ty TNHH Cốc Cốc hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

+ Tại Điểm C.2.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Thông tư số 111) hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định về nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh như sau:

c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

...c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người np thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

+ Tại Điểm d.3, Điểm đ.2 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111 quy định về điều kiện người phụ thuộc như sau:

"...d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

...đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tt cả các ngun thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

+ Tại Điểm g.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111 quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với cha vợ, mẹ vợ như sau:

“...g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

...g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư; suy thận mãn,..).”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả li theo nguyên tắc sau:

- Trường hợp người lao động phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với cha vợ, mẹ vợ (đã hết tuổi lao động) thì người lao động đăng ký và tính giảm trừ người lao động từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, thời gian nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha vợ, mẹ vợ cho cơ quan thuế khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế.

- Đối với hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là cha vợ, mẹ vợ được quy định cụ thể tại Điểm g.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, về điều kiện của người phụ thuộc ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì người nộp thuế tự khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời cho Công ty TNHH Cốc Cốc được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNCN;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71442/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 17/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 71442/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332072