• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật phí và lệ phí

Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Công văn 7188/VPCP-CN năm 2020 về chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7188/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7188/VPCP-CN
V/v Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6906/BGTVT-ĐTCT ngày 16 tháng 7 năm 2020) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công an (văn bản số 2789/BCA-C08 ngày 13 tháng 8 năm 2020), Quốc phòng (văn bản số 2789/BQP-Kte ngày 05 tháng 8 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 2932/BTP-PLDSKT ngày 12 tháng 8 năm 2020), Tài chính (văn bản số 9909/BTC-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2020), Thông tin và Truyền thông (văn bản số 2998/BTTTT-THH ngày 10 tháng 8 năm 2020), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 5646/NHNN-TT ngày 06 tháng 8 năm 2020), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1404/UBQLV-CNHT ngày 26 tháng 8 năm 2020) về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tập trung triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan tại các văn bản nêu trên (bản chụp kèm theo); trong đó lưu ý rà soát trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, hoàn chỉnh lại dự thảo Chỉ thị, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 9 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, TP, TC, TTTT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7188/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7188/VPCP-CN

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451441