• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 7207/VPCP-QHQT năm 2013 điều chỉnh danh mục công trình đầu tư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7207/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7207/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh danh mục công trình đầu tư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len.

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 10455/BTC-NSNN ngày 09 tháng 8 năm 2013) về việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc điều chuyển nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho công trình Đập thủy lợi Khe mán sang công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Khe Mán, thôn Cổng Đá, xã Đồng Tiến, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Cơ quan chủ quản dự án hoàn tất thủ tục tiếp theo cho việc điều chuyển trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7207/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7207/VPCP-QHQT

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205715