• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 72071/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế khoản tiền lãi cho vay và chi phí trả lãi tiền vay vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 72071/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72071/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên STOKES INTERIOR
Mã số thuế: 0104266050

Địa chỉ: Tầng 2, số 28 Thanh Niên, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 004/2015/SIACC ngày 31/10/2015 của Công ty TNHH Một thành viên Stokes Interior hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng:

“b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Ví dụ 5: Công ty c phần VC có tiền nhàn ri tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty c phn VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

- Căn cứ điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp cụ thể:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT, đi tượng được min thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”...

- Căn cứ Điều 4 Thông tư s96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng ...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gm:

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b tại thời điểm vay”...

Căn cứ các quy định trên Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:

- Trường hợp Công ty có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty ký hợp đồng cho tổ chức không phải là tổ chức tín dụng vay và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi cho vay Công ty nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty phải lập hóa đơn đối với dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ theo quy định tại Điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp cụ thể.

- Trường hợp Công ty đã góp đủ vốn điều lệ và đi vay tiền riêng lẻ phục vụ cho mục đích kinh doanh từ các tổ chức, cá nhân không phải tổ chức tín dụng thì phần chi phí trả lãi tiền vay vốn liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Một thành viên Stokes Interior biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KTr1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72071/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 10/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Công văn 72071/CT-HTr xác định:

- Trường hợp Công ty có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty ký hợp đồng cho tổ chức không phải là tổ chức tín dụng vay và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi cho vay Công ty nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty phải lập hóa đơn đối với dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

- Trường hợp Công ty đã góp đủ vốn điều lệ và đi vay tiền riêng lẻ phục vụ cho mục đích kinh doanh từ các tổ chức, cá nhân không phải tổ chức tín dụng thì phần chi phí trả lãi tiền vay vốn liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Từ khóa: Công văn 72071/CT-HTr

2.216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298839