• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Công văn 722/BXD-TCCB năm 2018 về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/BXD-TCCB
V/v gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 786/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02/3/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Liên kết với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (ít nhất 03 đơn vị) cung cấp nhu cầu đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực theo các ngành nghề Xây dựng và nhu cầu tuyển dụng giai đoạn 2018-2021.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp, đa dạng hóa các hình thức hợp tác: xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đạo tạo; tổ chức ký kết đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp; liên kết đào tạo giữa trường và doanh nghiệp; hợp tác tổ chức, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy, kỹ năng tổ chức, quản lý đào tạo cho nhà giáo của nhà trường và cán bộ kỹ thuật (người dạy) của doanh nghiệp tham gia giảng dạy; hợp tác cho sinh viên vừa học vừa làm tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng và cấp chứng chỉ nghề cho người lao động của doanh nghiệp và việc tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho doanh nghiệp.

3. Thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và vận dụng chính sách miễn giảm thuế doanh nghiệp đóng góp và tham gia đào tạo theo Thông tư 96/2015/TT-BTC .

4. Chủ động tiếp cận truyền thông và thiết lập kênh thông tin thông qua website về hợp tác với doanh nghiệp trong Giáo dục nghề nghiệp, về năng lực đào tạo và cung ứng nhân lực của đơn vị, chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt đọng giáo dục nghề nghiệp.

5. Các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Xây dựng và bản mềm về Email: daotaobxdvutccb@gmail.com trước ngày 10/6/2018 để tổng hợp.

 

 

Nơi gửi:
- Như trên;
- B
ộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 722/BXD-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 05/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 722/BXD-TCCB

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381909