• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7244/VPCP-CN năm 2017 về phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7244/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7244/VPCP-CN
V/v một số nội dung phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 4428b/BKHĐT-KTĐPL ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản số 1893/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 3 năm 2017 về một số nội dung phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tại các văn bản nêu trên, hoàn thiện đề xuất các cơ chế quản lý đối với Thủ đô Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD, TC, TP,TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHQT
, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3b)
Nghĩa (17).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7244/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7244/VPCP-CN

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
354789