• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thương mại


 

Công văn 7253/BCT-TTTN năm 2017 về báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định về phát triển và quản lý chợ do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 7253/BCT-TTTN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7253/BCT-TTTN
V/v báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định về phát triển và quản lý chợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7261/VPCP-V.I ngày 12 tháng 7 năm 2017 về việc xử lý sau thanh tra Dự án đầu tư, xây dựng chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột và giải quyết kiến nghị của các tiểu thương chợ tạm thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk); trong đó, giao “Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP” (gọi chung là Nghị định số 02), Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 02, nội dung báo cáo cụ thể như sau:

1. Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thực hiện cụ thể từ khi có Nghị định số 02 trên địa bàn. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị định này.

2. Tình hình ban hành quy định về việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh, những cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới chợ trên địa bàn và các kết quả đạt được, nhất là đối với việc thực hiện Điều 11, Điều 15 của Nghị định số 02. Những kết quả đạt được trong quá chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

3. Tình hình phân bổ ngân sách từ Trung ương, địa phương và nguồn vốn cho việc đầu tư nâng cấp, xây dựng chợ trong giai đoạn 2003-2007 và giai đoạn 2007 đến nay. Nêu kết quả đạt được (chợ đầu mối, chợ hạng I, chợ hạng II và chợ hạng III) và cụ thể nguồn phân b cho đầu tư phát triển từng hạng chợ.

4. Tình hình khiếu nại, khiếu kiện của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh (nếu có, nêu nguyên nhân, giải pháp cụ thể và kết quả đã xử lý).

5. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 02 và nguyên nhân.

6. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể các Điều, Khoản, Điểm của Nghị định 02/2003/NĐ-CP và Nghị định 114/2009/NĐ-CP (nếu có, nêu lý do cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung).

7. Các kiến nghị đề xuất khác (đối với Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác có liên quan).

Báo cáo gửi về Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30 tháng 8 năm 2017 (bản mềm gửi về địa chỉ email: TuyVv@moit.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTTN
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Điều 11. Quản lý điểm kinh doanh tại chợ.

1. Điểm kinh doanh tại chợ bao gồm những loại sau:

a) Loại giao cho thương nhân sử dụng kinh doanh trong trường hợp có hợp đồng góp vốn ứng trước để đầu tư xây dựng chợ hoặc trả tiền sử dụng một lần trong một thời hạn nhất định sau khi chợ được xây dựng xong.

b) Loại cho thương nhân thuê để kinh doanh.

2. Ban quản lý chợ hoặc doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ phải:

a) Lập phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thực hiện quy định về đấu thầu khi số lượng thương nhân đăng ký sử dụng hoặc thuê vượt quá số lượng điểm kinh doanh có thể bố trí tại chợ theo phương án được duyệt.

c) Ký hợp đồng với thương nhân sử dựng hoặc thuê địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý địa điểm kinh doanh tại chợ phù hợp với tính chất từng loại chợ và tình hình cụ thể của địa phương.
...
Điều 15. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc lập Quy hoạch phát triển chợ, quản lý đầu tư xây dựng chợ theo phân cấp về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ và các quy định sau:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định giao hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ.

b) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban quản lý chợ đối với những chợ loại 1 (do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng) đang hoạt động do Ban quản lý chợ điều hành.

c) Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

d) Quy định cụ thể Nội quy chợ trên cơ sở Nội quy mẫu do Bộ Thương mại ban hành và phê duyệt nội quy của các chợ loại 1.

d) Quy định cụ thể việc xử lý vi phạm Nội quy chợ.

*Khoản này được bổ sung bởi Khoản 11 Điều 1 Nghị định 114/2009/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ như sau:
...
11. Bổ sung các điểm e, g, h, i vào khoản 1 Điều 15 như sau:

“e) Ban hành các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm huy động, khai thác các nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực của các chủ thể sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn để phát triển mạng lưới chợ;

g) Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng năm phù hợp với quy hoạch phát triển chợ cả nước và của từng địa phương; chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng chợ theo quy định của Nghị định này, đồng thời sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư chợ từ ngân sách trung ương;

h) Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch chuyển đổi các ban quản lý chợ hạng 1 do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ;

j) Chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách về phát triển, quản lý chợ; chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn tỉnh.”*

2. Uỷ ban nhân dân quận, huyện:

a) Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban quản lý chợ đối với các chợ loại 2, loại 3 (do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng) đang hoạt động do Ban quản lý chợ điều hành.

b) Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3.

*Khoản này được bổ sung bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 114/2009/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ như sau:
...
12. Bổ sung điểm c, d vào khoản 2 và sửa đổi khoản 3 Điều 15 như sau:

“c) Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch chuyển đổi các ban quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ;

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách về phát triển, quản lý chợ; đồng thời tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện.*

3. Uỷ ban nhân dân xã, phường:

Có trách nhiệm quản lý các chợ loại 3 và phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, huyện quản lý các chợ trên địa bàn.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 114/2009/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ như sau:
...
12. Bổ sung điểm c, d vào khoản 2 và sửa đổi khoản 3 Điều 15 như sau:
...
3. Ủy ban nhân dân cấp xã: có trách nhiệm quản lý và thực hiện các phương án chuyển đổi ban quản lý hoặc tổ quản lý các chợ hạng 3 sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện quản lý các chợ hạng 1 và hạng 2 trên địa bàn.”*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7253/BCT-TTTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 10/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7253/BCT-TTTN

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365170