• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7353/VPCP-NN năm 2020 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7353/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7353/VPCP-NN
V/v miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Về việc miễn tiền thuê đất Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tại tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá về mô hình Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tại tỉnh Bình Định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 10 năm 2020, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

2. Bộ Tài chính nghiên cứu báo cáo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nêu trên để hoàn thiện phương án trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 06 tháng 8 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TNMT, NG;
- UBND tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, PL, CN, QHQT, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2). Thanh

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7353/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7353/VPCP-NN

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452157