• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7361/BNN-TCLN năm 2017 về điều chỉnh diện tích quy hoạch trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 7361/BNN-TCLN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7361/BNN-TCLN
V/v điều chỉnh diện tích quy hoạch trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

B Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 2345/UBND-KTN ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc “đề nghị xem xét điều chỉnh tăng diện tích quy hoạch trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 1134/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cây Mắc ca vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đến năm 2020, tiềm năng phát triển đến năm 2030 (Quyết định số 1134/QĐ-BNN-TCLN) đã định hướng quy hoạch trồng Mắc ca của tỉnh Điện Biên là 3.180 ha (giai đoạn 2016-2020: 1070 ha, tầm nhìn đến 2030: 2110 ha). Theo báo cáo của tỉnh, đến nay địa phương đã trồng được 954,4, gần bằng diện tích theo định hướng quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn đến năm 2020 (bằng 90%). Do đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất chủ trương để tỉnh rà soát lại và điều chỉnh quy hoạch trồng Mắc ca giai đoạn 2016 - 2020, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Diện tích điều chỉnh chỉ nằm trong giới hạn định hướng quy hoạch đến năm 2030 theo Quyết định số 1134/QĐ-BNN-TCLN ; không quy hoạch chuyển đổi đất rừng tự nhiên mà ưu tiên quy hoạch đất trống, trồng xen với cây hồng khác; chỉ quy hoạch ở những vùng sinh thái đã trồng thử nghiệm có đánh giá thành công.

- Quản lý chặt chẽ khâu cung cấp giống, quy trình trồng và phải gắn kết giữa trồng với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phúc đáp để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên biết và chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCLN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7361/BNN-TCLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 05/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7361/BNN-TCLN

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364976