• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7367/VPCP-KGVX năm 2013 triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A(H7N9) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7367/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7367/VPCP-KGVX
V/v triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A(H7N9).

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 600/BC-BYT ngày 16 tháng 8 năm 2013 về báo cáo tình hình dịch bệnh Cúm A(H7N9), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc, các Bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Công điện số 528/CĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm cúm A(H7N9) và A(H5N1) của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh đồng thời phối hợp các địa phương, Bộ, ngành hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai hoạt động phòng, chống dịch cúm A(H7N9) theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 528/CĐ-TTg , kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Cơ quan đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quốc phòng (Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), ĐXC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7367/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 04/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7367/VPCP-KGVX

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206203