• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Công văn 7371/BNN-TCLN năm 2016 thực hiện Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 7371/BNN-TCLN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7371/BNN-TCLN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; thời gian qua cấp ủy đảng và chính quyền các cấp ở địa phương đã quan tâm chỉ đạo, nhiều cơ chế, chính sách và các giải pháp về quản lý bảo vệ rừng được triển khai thực hiện, do vậy công tác quản lý bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực, diện tích rừng tiếp tục tăng lên, đời sống người dân nơi có rừng từng bước được cải thiện, góp phần ổn định kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Mặc dù vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng còn có nhiều diễn biến phức tạp, một số chính sách của nhà nước được ban hành nhưng chưa được thực hiện đầy đủ trong thực tiễn, tình hình vi phạm các quy định của pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong xã hội; nhiều địa phương, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, cơ chế, chính sách về tăng cường hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ rừng cấp xã trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chính sách về đồng quản lý rừng, chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thực hiện việc phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Quy định về xử lý trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu chính quyền các cấp trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái quy định của pháp luật, cháy rừng nghiêm trọng, kéo dài mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

3. Quy định xử lý trách nhiệm đối với chủ rừng, cá nhân người đứng đầu chủ rừng là tổ chức, người đứng đầu các cơ quan đơn vị có trách nhiệm bảo vệ rừng nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng, mất rừng và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý bảo vệ rừng mà không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Sở NN và PTNT;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7371/BNN-TCLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 31/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7371/BNN-TCLN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333060