• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 739/TCT-QLN năm 2018 về sử dụng hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/TCT-QLN
V/v sử dụng hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 553/CT-QLN ngày 5/2/2018 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc bán hóa đơn lẻ cho doanh nghiệp trong thời gian cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/12/2016, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5935/TCT-QLN trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn lẻ khi thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Do vậy, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh tại Thanh Hóa đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và đã sử dụng hết số hóa đơn bị cưỡng chế, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thì Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa giải quyết cho doanh nghiệp được mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế theo đúng hướng dẫn tại công văn số 5935/TCT-QLN nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Hồng Minh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 739/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đỗ Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 06/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 739/TCT-QLN

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376883