• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 7398/TCHQ-GSQL năm 2015 hướng dẫn về doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7398/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7398/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc của doanh nghiệp Aichi Nhật Bản

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài).

Trả lời công văn số 217/ĐTNN-TTPB ngày 22/07/2015 của Cục Đầu tư nước ngoài _Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo một số vướng mắc liên quan đến DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về câu hỏi 1:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu vào DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, trừ một số trường hợp DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan được quy định tại các điểm từ a đến đ khoản 1 Điều 74 dẫn trên.

Căn cứ quy định trên, thì trường hợp doanh nghiệp nêu tại công văn không thuộc các trường hợp được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. Do vậy, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

2. Về câu hỏi 2:

Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính áp dụng cho trường hợp DNCX mua hàng từ nội địa hoặc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà hàng hóa này đã nộp đầy đủ các loại thuế, đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì khi mua bán hàng hóa đó với nội địa không phải thực hiện thủ tục hải quan.

Trường hợp DNCX xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC; thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng được quy định cụ thể trong các nội dung liên quan tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

3. Về câu hỏi 3:

Liên quan đến báo cáo quyết toán và hệ thống thông quan điện tử (VNACCS), Tổng cục Hải quan trả lời Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6974/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2015.

4. Về nội dung liên quan hệ thống hỗ trợ khai hải quan và việc khai hải quan của các doanh nghiệp Nhật Bản khu vực Hà Nội từ tháng 4/2015:

Từ tháng 4/2015, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực. Theo đó, các doanh nghiệp thống nhất khai thủ tục hải quan trên hệ thống thông quan điện tử của cơ quan hải quan (VNACCS/VCIS) thông qua các phần mềm đầu cuối tại doanh nghiệp; việc phát triển các hệ thống khai hải quan tại doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn trên cơ sở chuẩn dữ liệu Tổng cục Hải quan đã công bố công khai, rộng rãi và áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, không chỉ các doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực Hà Nội.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 77. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của DNCX

1. DNCX được thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ phải thực hiện hạch toán riêng, không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất; phải bố trí khu vực riêng để lưu giữ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối.

2. DNCX chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của pháp luật. Các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chính khác áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu của DNCX không áp dụng đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của DNCX.

3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Ngoài ra, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của DNCX như sau:

a) DNCX phải khai tại ô “Số giấy phép” trên tờ khai hải quan điện tử thông tin số văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu;

b) Hàng hóa đã nhập khẩu theo quyền nhập khẩu của DNCX:

b.1) Khi bán cho doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan;

b.2) Khi bán cho DNCX khác hoặc bán cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì áp dụng thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này.

c) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX thực hiện quyền xuất khẩu:

c.1) Hàng hóa mua từ nội địa để xuất khẩu, khi mua từ doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan, khi xuất khẩu làm thủ tục như đối với hàng hóa xuất khẩu kinh doanh;

c.2) Hàng hóa mua từ DNCX khác để xuất khẩu, khi mua từ DNCX thực hiện thủ tục như doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa của DNCX, khi xuất khẩu làm thủ tục như đối với hàng hóa xuất khẩu kinh doanh; thực hiện kê khai, tính thuế (nếu có).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 74. Nguyên tắc chung
...

2. Hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định khi trao đổi, mua bán trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 74. Nguyên tắc chung

1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;

b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

d) Hàng hoá của các DNCX thuộc một tập đoàn hay Hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

đ) Hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 74. Nguyên tắc chung

1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;

b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

d) Hàng hoá của các DNCX thuộc một tập đoàn hay Hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

đ) Hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7398/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7398/TCHQ-GSQL

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286418