• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 7399/BGDĐT-TCCB năm 2013 báo cáo thực hiện quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 7399/BGDĐT-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7399/BGDĐT-TCCB
V/v: báo cáo thực hiện quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các đại học vùng, trường đại học, học viện, trường cao đẳng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Thực hiện công văn số 3585/BNV-CCVC ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học vùng, trường đại học, học viện, trường cao đẳng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong thời gian từ năm 2001 đến tháng 9/2013 theo Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu và thực hiện kê khai (theo biểu mẫu đính kèm).

Do tình hình phải báo cáo gấp với Bộ Nội vụ, nên báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo đường công văn và email: dtha@moet.edu.vn; hathd1959@yahoo.com.vn trước ngày 16/10/2010 để tổng hợp.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Kim Tự

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị: …………

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC KÉO DÀI TUỔI NGHỈ HƯU

(Tính từ năm 2001 đến thời điểm 30/9/2013)

(kèm theo Công văn số 7399/BGDĐT – TCCB ngày 09/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Mã ngạch

Thời gian đến tuổi nghỉ hưu theo quy định

Thời gian được kéo dài

Ghi chú

Cấp có thẩm quyền quyết định

Thời gian được kéo dài

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

….Ngày             tháng 10 năm 2013

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7399/BGDĐT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Trần Kim Tự
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7399/BGDĐT-TCCB

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209839