• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Công tác gia đình

 

Công văn 74/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2014 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 74/BVHTTDL-GĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/BVHTTDL–GĐ
V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2014

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai công tác gia đình năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

I. CHỦ ĐỀ NĂM 2014

Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung tham mưu, xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình.

2. Tập trung các hoạt động hướng về cơ sở.

- Triển khai Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

- Tổ chức thực hiện “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010-2020”.

- Tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp về công tác gia đình đã ký kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Công đoàn Viên chức Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động phối hợp Bộ, ngành trong xây dựng văn bản chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình):

- Thực hiện nhiệm vụ đột phá: Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Hướng dẫn, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 lần đầu tiên tại Việt Nam.

- Triển khai các Đề án thành phần của Chiến lược và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 sau khi được phê duyệt; xây dựng khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

- Thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020; tiểu Đề án 4 thuộc Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa”; Đề án “Hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần của người cao tuổi” thuộc Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi.

- Xây dựng Đề án Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình.

- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn về kinh phí thực hiện công tác gia đình.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình.

- Tổ chức dàn dựng Tiểu phẩm sân khấu về nội dung phòng, chống bạo lực gia đình và in đĩa DVD; xuất bản sách: Kịch bản tiểu phẩm về đề tài phòng, chống bạo lực gia đình (24 kịch bản được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác năm 2013).

- Triển khai hoạt động thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

- Thực hiện các Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền trên báo chí và xuất bản Sách xanh về gia đình, công tác gia đình.

- Kiểm tra giám sát địa phương về công tác gia đình.

- Hướng dẫn, tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá các thủ tục hành chính.

- Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học: Đề tài “Xây dựng mô hình truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng”.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động của Dự án VNM8P05 “Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016”.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các quy định hiện hành, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hướng dẫn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả nội dung công tác gia đình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó chú ý:

- Đầu tư nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp đến hộ gia đình và tập trung vào đối tượng nam giới, hình thức sân khấu hóa; xây dựng các áp phích tuyên truyền về chủ đề công tác gia đình năm 2014 trên các trục đường chính, cơ quan, trường học, nơi công cộng, nơi đông dân cư; lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào hoạt động của “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong các buổi họp thôn, của tổ chức, đoàn thể cơ sở; tổ chức các chiến dịch truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các dịp 20/3, 28/6, 25/11; triển khai và nhân bản các tài liệu tuyên truyền về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp.

- Duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gồm hoạt động của câu lạc bộ Gia đình, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo việc thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Phối hợp với Sở Y tế để chỉ đạo sử dụng trạm y tế cấp xã làm địa chỉ tin cậy và làm nơi tư vấn về bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức kiểm tra và kiểm tra liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Rà soát, thống kê đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở địa phương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản hướng dẫn sau).

b) Tổng hợp, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Kế hoạch công tác gia đình năm 2014 của địa phương về Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 31 tháng 01 năm 2014, đồng thời qua e-mail: vugiadinhdeanchienluoc@gmail.com để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh,TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, GĐ, HN (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/BVHTTDL-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 10/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 74/BVHTTDL-GĐ

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
224843