• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Công văn 7408/VPCP-KTN năm 2013 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão số 3, 5, 6 và các thiên tai khác do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7408/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7408/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão số 3, 5, 6 và các thiên tai khác.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão số 3, 5, 6 và các thiên tai khác (Văn bản số 204/PCLBTW ngày 27 tháng 8 năm 2013, văn bản có gửi quý Bộ).

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có ý kiến về đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tại văn bản nêu trên.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 8 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ và các văn bản liên quan, đề nghị quý Bộ gửi ý kiến về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2013. Sau thời hạn trên, Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện đúng theo Quy chế làm việc của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- BCĐ PCLBTW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các vụ: TH, KTTH (để P/h);
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Điều 8. Quan hệ công tác giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan khác, nhất thiết phải hỏi ý kiến của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan đó.

a) Trong trường hợp hỏi ý kiến bằng văn bản, nếu pháp luật quy định thời hạn hỏi và trả lời đối với công việc đó thì cơ quan hỏi đề nghị rõ thời gian trả lời trong thời hạn được quy định. Nếu pháp luật chưa quy định thì cơ quan hỏi đề nghị thời gian trả lời nhưng không ít hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản, trừ trường hợp gấp. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được hỏi có trách nhiệm trả lời rõ quan điểm bằng văn bản trong thời hạn Bộ, cơ quan hỏi đề nghị và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời. Trường hợp đặc biệt, các Bộ, cơ quan được hỏi ý kiến có thể đề nghị được gia hạn thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn (kể cả thời gian gia hạn) mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được hỏi không trả lời thì coi như đồng ý với nội dung xin ý kiến và phải chịu trách nhiệm đầy đủ về sự đồng ý đó;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7408/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7408/VPCP-KTN

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206485