• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 7410/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 về thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 7410/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7410/BKHĐT-ĐTNN
V/v dự án Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7749/SKHĐT-ĐKĐT ngày 17/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo lấy ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về mục tiêu hoạt động của dự án và việc đáp ứng các quy định chuyên ngành:

- Các mục tiêu hoạt động của dự án doanh nghiệp đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm: hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa phân vào đâu - CPC 8672 (chi tiết: tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ); hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình - CPC 96112 (chi tiết: sản xuất và phát hành phim có nội dung được phép phát hành - không mua bán băng đĩa tại trụ sở); hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình - CPC 96113 (trừ sản xuất phim và phát sóng); hoạt động viễn thông khác - CPC 7522 (chi tiết: thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực từ 2-30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là phù hợp với cam kết được quy định cụ thể tại Biểu cam kết về dịch vụ trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài tham gia dự án có quốc tịch Cayman Island - không phải là thành viên của WTO.

- Đối với mục tiêu thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông trong phạm vi khu vực từ 2-30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo quy định tại Điểm b) Khoản 1 Điều 19, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, mức cam kết đầu tư phải đáp ứng ít nhất 100 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để phát triển mạng viễn thông theo quy định tại giấy phép. Vốn đầu tư của Dự án đăng ký là 42 tỷ đồng, không đáp ứng quy định nêu trên.

- Các mục tiêu hoạt động khác của dự án, bao gồm: hoạt động viễn thông có dây - CPC 753 (trừ kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ truy cập internet - chi tiết: dịch vụ cáp truyền hình); lắp đặt hệ thống điện - CPC 7530 (chi tiết: dịch vụ lắp đặt truyền hình cáp, vệ tinh) là các dịch vụ không thuộc cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

Với các mục tiêu hoạt động trên, đề nghị Quý Sở lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành, gồm: Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc mở cửa các dịch vụ này đối với nhà đầu tư không phải là thành viên của WTO cũng như việc đáp ứng các điều kiện đầu tư với các lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài khi thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Các lưu ý về hồ sơ dự án:

- Nhà đầu tư cần bảo đảm tính chính xác của hồ sơ trong việc xác định nhà đầu tư nước ngoài là thành viên của WTO cũng như việc xác định phân ngành kinh doanh của dự án phù hợp với hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên hợp quốc (CPC);

- Nhà đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ dự án: bổ sung ngày tháng vào Hợp đồng mua bán chứng khoán; giải trình việc khác nhau về người ký và chủ sở hữu chứng khoán trong Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Điều 19. Vốn pháp định và mức cam kết đầu tư để thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất

1. Doanh nghiệp đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định và mức cam kết đầu tư như sau:
...

b) Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định: 30 tỷ đồng Việt Nam; mức cam kết đầu tư: Ít nhất 100 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để phát triển mạng viễn thông theo quy định tại giấy phép;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7410/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 20/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7410/BKHĐT-ĐTNN

399

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268999