• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 7414/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Giấy giặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7414/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7414/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Giấy giặt

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10091/HQHP-TXNK ngày 12/8/2020 và số 13045/HQHP-TXNK ngày 16/10/2020 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng có tên khai báo là giấy giặt. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Mặt hàng nhập khẩu tại tờ khai số 10327546730/A11 ngày 22/4/2020 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng có tên khai báo là “Giấy giặt Hanjang”, có kết quả phân tích là “chế phẩm (không chứa xà phòng) chứa chất hoạt động bề mặt, hương liệu và phụ gia, dạng miếng (tờ), đã đóng gói 30 miếng/túi hoặc 10 miếng/túi, có thể dùng để giặt tay và sử dụng với giặt máy”, phù hợp phân loại vào nhóm 34.01, mã số 3401.19.90.

2. Qua rà soát dữ liệu trên hệ thống thông tin, mặt hàng có tên khai báo là Giấy giặt được đóng gói dưới các dạng: 160 tờ/hộp, 100 miếng/túi,... đang được khai báo vào các nhóm 34.01 và 34.02.

Để thực hiện thống nhất trong việc phân loại hàng hóa, tránh tình trạng một mặt hàng khai báo nhiều mã số, yêu cầu Cục Hải quan TP.Hải Phòng rà soát và căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế nhập khẩu, đối chiếu các quy định và hướng dẫn nêu trên để phân loại hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện)
- Lưu: VT, TXNK-PL-Na (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7414/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 23/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7414/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458560