• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 7416/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý tài sản và vốn chuyển nhượng dự án thủy điện Đăk Mi 4 và Đăk Mi 4C của Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty IDICO) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7416/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7416/VPCP-KTTH
V/v xử lý tài sản và vốn chuyển nhượng dự án thủy điện Đăk Mi 4 và Đăk Mi 4C của IDICO

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1976/BXD-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc phương án xử lý tài sản và vốn hình thành qua đầu tư dự án thủy điện Đăk Mi 4 và 4C của Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Tổng công ty IDICO), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng về việc cho phép Tổng công ty IDICO chuyển nhượng tài sản đã đầu tư 02 dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 và Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4C cho Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi. Bộ Xây dựng phê duyệt Phương án chuyển nhượng tài sản trên của Tổng công ty IDICO, đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Tổng công ty IDICO bảo toàn và thu hồi vốn đầu tư vào các dự án.

- Việc chuyển nhượng thực hiện sau khi Tổng công ty IDICO kiểm toán, quyết toán các dự án theo qui định.

- Đối với việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ đối với các hợp đồng vay vốn ngân hàng thương mại của Tổng công ty IDICO đầu tư vào 02 dự án trên phải được các ngân hàng cho vay chấp thuận và thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Bộ Xây dựng:

a) Chỉ đạo Tổng công ty IDICO:

- Thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá tài sản chuyển nhượng (bao gồm cả giá trị lợi thế) của dự án.

- Thực hiện các nghĩa vụ thuế, thu khác liên quan đến việc chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:

- Phê duyệt, quyết định giá chuyển nhượng tài sản theo giá trị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng công ty IDICO triển khai thực hiện Phương án chuyển nhượng tài sản, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Giao Bộ Tài chính triển khai thực hiện, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến khoản vay của Tổng công ty IDICO với ngân hàng Paribas bảo đảm chặt chẽ, đúng qui định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7416/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7416/VPCP-KTTH

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250630