• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7423/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế và xóa nợ chậm nộp thuế đối với lô hàng ống xuất dầu phục vụ dự án kho nổi chứa dầu FSO5 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7423/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7423/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với lô hàng ống xuất dầu phục vụ dự án kho nổi chứa dầu FSO5

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam.
(Số 1 - 5, Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1052/DVKT-TCKT ngày 30/5/2014 của Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) đề nghị hoàn thuế và xóa nợ chậm nộp thuế cho lô hàng ống xuất dầu phục vụ dự án kho nổi chứa dầu FSO5. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý thuế với lô hàng ống xuất dầu phục vụ dự án kho nổi chứa dầu FSO5, ngày 03/3/2011, Bộ Tài chính đã có công văn số 2834/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện. Do đó, để xử lý vấn đề Tổng công ty PTSC nêu, đề nghị Tổng công ty PTSC phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ gốc đã nộp cho cơ quan hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 68757/NK/KD, kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, phiếu nhập - xuất kho,...phù hợp với Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế của chủ dự án đã đăng ký (doanh nghiệp đăng ký sau khi nhập khẩu với cơ quan hải quan) và thực tế hàng hóa đưa vào sử dụng cho dự án kho nổi chứa dầu FSO5. Trường hợp, số ống xuất dầu Tổng công ty PTSC sử dụng để làm kho nổi chứa dầu FSO5 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Khoa học Công nghệ xác nhận là thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động dầu khí; kho nổi chứa dầu FSO5 đã được chuyển giao cho Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, Hợp đồng mua bán không bao gồm thuế nhập khẩu và kho nổi chứa dầu FSO5 được Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro sử dụng vào hoạt động dầu khí thì được miễn thuế nhập khẩu (hoàn thuế) và không bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam được biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7423/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7423/TCHQ-TXNK

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236123