• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7432/VPCP-KGVX năm 2020 về đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7432/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7432/VPCP-KGVX
V/v đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 65/TTr-LĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2020) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Phương án đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng xã hội hóa, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công” (Phương án đổi mới), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công.

2. Việc phê duyệt Phương án đổi mới nêu trên thuộc thẩm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2). lb

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7432/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7432/VPCP-KGVX

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452158