• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7456/UBND-NNNT năm 2013 tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2013-2014 do Thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 7456/UBND-NNNT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7456/UBND-NNNT
V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2013-2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Sản xuất vụ Đông có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội. Hiện nay đang trong thời vụ tốt nhất để gieo trồng mở rộng diện tích cây vụ Đông năm 2013-2014; tuy nhiên, qua kiểm tra, tiến độ gieo cây vụ đông chậm hơn trung bình nhiều năm; trong đó, nguyên nhân chính là do thời gian qua mưa nhiều, một số nơi có tư tưởng buông lỏng không coi trọng chỉ đạo sản xuất vụ Đông.

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất cây vụ Đông năm 2013-2014, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; các Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi tập trung chỉ đạo thực hiện, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển mở rộng sản xuất cây vụ Đông. Cụ thể:

1. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn của huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn hướng dẫn nông dân sản xuất cây vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất.

- Phân công cán bộ lãnh đạo và chuyên môn theo dõi các xã, thị trấn, giúp nhân dân gieo trồng cây vụ Đông đảm bảo đúng kỹ thuật;

- Căn cứ quy định hiện hành chủ động bố trí ngân sách quận, huyện, thị xã hỗ trợ, khuyến khích nhân dân trên địa bàn phát triển mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ Đông;

- Phối hợp với các Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi trên địa bàn làm tốt công tác dịch vụ phục vụ tưới tiêu cây trồng vụ Đông.

2. Sở Nông nghiệp & PTNT

- Ban hành văn bản Hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cây vụ Đông; phân công cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Sở theo dõi giúp đỡ các huyện, thị xã để chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất cây vụ đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các huyện, thị xã làm tốt công tác dự tính dự báo, thông báo hướng dẫn kịp thời tình hình sâu bệnh, chuột hại để nhân dân biết chủ động phòng trừ.

- Xây dựng và tổ chức triển khai đồng loạt chiến dịch Kế hoạch "Tuần lễ" diệt chuột trên địa bàn toàn Thành phố vào trung tuần tháng 10/2013.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào sản xuất cây vụ Đông.

3. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã để chỉ đạo phát triển cây vụ Đông.

4. Các Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi trên địa bàn Thành phố chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện thị xã chỉ đạo phục vụ cung cấp đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện sản xuất vụ Đông của các địa phương trên địa bàn Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Chủ tịch UNBD TP (để báo cáo);
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- UBMT TQ và các đoàn thể TP;
- CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Chi cục BVTV;
- TH, KT, NNNT;
- Lưu: VT, NNNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7456/UBND-NNNT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7456/UBND-NNNT

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209595