• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Ban Quản lý và khai thác cảng

 

Công văn 7471/VPCP-CN năm 2020 về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7471/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7471/VPCP-CN
V/v quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 79/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5450/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20 tháng 8 năm 2020), Tài chính (văn bản số 9558/BTC-ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020), Giao thông vận tải (văn bản số 7769/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 3573/BXD-HĐXD ngày 27 tháng 7 năm 2020) về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, căn cứ pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để triển khai Dự án theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7471/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7471/VPCP-CN

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452600