• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Công văn 7476/VPCP-ĐMDN năm 2016 về Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7476/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7476/VPCP-ĐMDN
V/v ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại tờ trình số 6785/TTr-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cu Bộ Công Thương tiếp thu, hoàn chnh dự tho Điều lệ nêu trên về các nội dung sau đây và trình Chính phủ trước ngày 25 tháng 9 năm 2016:

- Thành viên Hội đồng thành viên PVN làm việc theo chế độ chuyên trách theo quy định tại khoản 2 Điều 90 Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Số lượng Phó tổng giám đốc của PVN không quá 5 người. Trường hợp cần, tăng thêm, Hội đng thành viên PVN đ nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về quyền đấu thầu, thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đ
i mới và PTDN;
- VPCP: B
TCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, PL, TH;
- Lư
u: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Điều 90. Hội đồng thành viên
...

2. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7476/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 07/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7476/VPCP-ĐMDN

326

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
321576