• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

 

Công văn 7484/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện công văn 7180/BTC-TCHQ về hạch toán kế toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7484/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7484/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện công văn số 7180/BTC-TCHQ ngày 30/5/2014

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2121/HQHCM-TXNK ngày 13/6/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện công văn số 7180/BTC-TCHQ ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính. Về vấn này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 7180/BTC-TCHQ ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính thì: “Trong thời gian chỉnh lý quyết toán từ ngày 01/01 đến 31/01 hàng năm, các nghiệp vụ thoái thu hoặc điều chỉnh liên quan đến số thu ngân sách của năm trước (năm trước liền kề), thì được hạch toán phản ánh vào sổ kế toán của năm trước, sổ kế toán năm trước phải chính thức khóa vào thời điểm kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán, sau thời điểm này thì các nghiệp vụ thoái thu hoặc điều chỉnh liên quan đến số thu ngân sách của năm trước phải hạch toán phản ánh vào sổ kế toán năm nay (năm hiện tại)...”

Theo đó, các nghiệp vụ thoái thu hoặc điều chỉnh liên quan đến số thu ngân sách của năm trước (năm trước liền kề) trong thời gian chỉnh lý quyết toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/01 hàng năm thì được hạch toán phản ánh vào sổ kế toán của năm trước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7484/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 19/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7484/TCHQ-TXNK

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236127