• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 7491/TCHQ-TXNK năm 2015 về vướng mắc thuế giá trị gia tăng hàng hóa từ Khu phi thuế quan vào thị trường nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7491/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7491/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa từ Khu PTQ vào thị trường nội địa

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1094/HQAG ngày 10/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh An Giang phản ánh vướng mắc về thu thuế GTGT hàng từ khu phi thuế quan vào nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thủ tục hải quan.

Căn cứ quy định tại điểm a2 khoản 1 Điều 90 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay theo quy định tại mục II Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính khi đưa từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu vào nội địa thì không phải thực hiện thủ tục hải quan.

2) Về chính sách thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính thì: “Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, trừ hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu quy định tại mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu tại mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 109/2014/TT-BTC nêu trên thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu phải chịu thuế ngay, trừ hai trường hợp sau:

(i) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu;

(ii) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Trường hợp hàng hóa chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu tại cơ quan hải quan sau đó bán vào thị trường nội địa thì chịu thuế GTGT theo quy định như đối với hàng hóa mua bán trong nước. Cơ quan hải quan không phải thực hiện thủ tục hải quan, không thu thuế GTGT. Doanh nghiệp không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu nộp C/O mẫu D khi đưa vào nội địa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 90. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

1. Nguyên tắc thực hiện:

Hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu phải làm thủ tục hải quan, trừ các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp không phải làm thủ tục hải quan:
...
a.2) Hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay theo quy định tại mục II Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính khi đưa từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu vào nội địa;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng
...
4. Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, trừ hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu quy định tại mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
PHỤ LỤC II DANH MỤC MẶT HÀNG KHÔNG BÁN MIỄN THUẾ CHO KHÁCH THAM QUAN DU LỊCH VÀ DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ NGAY KHI NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO KHU PHI THUẾ QUAN THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
...
II. Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

1. Hàng hóa chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là các loại hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, trừ hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư bao gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu;

b) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

2. Việc xác định hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư được căn cứ theo hướng dẫn về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
PHỤ LỤC II DANH MỤC MẶT HÀNG KHÔNG BÁN MIỄN THUẾ CHO KHÁCH THAM QUAN DU LỊCH VÀ DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ NGAY KHI NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO KHU PHI THUẾ QUAN THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
...
II. Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

1. Hàng hóa chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là các loại hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, trừ hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư bao gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu;

b) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu

2. Việc xác định hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư được căn cứ theo hướng dẫn về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7491/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/08/2015, TCHQ đã ban hành Công văn 7491/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế GTGT hàng hóa từ Khu phi thuế quan vào thị trường nội địa.

Về vấn đề này, TCHQ có ý kiến như sau:

Thứ nhất, về TTHQ.

Hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay theo quy định tại mục II Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 109/2014/TT-BTC khi đưa từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu vào nội địa thì không phải thực hiện TTHQ.

Thứ hai, về chính sách thuế.

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu phải chịu thuế ngay, trừ hai trường hợp sau:

- Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu;

- Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Trường hợp hàng hóa chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu tại cơ quan hải quan sau đó bán vào thị trường nội địa thì chịu thuế GTGT theo quy định như đối với hàng hóa mua bán trong nước.

Cơ quan hải quan không phải thực hiện TTHQ, không thu thuế GTGT. Doanh nghiệp không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu nộp C/O mẫu D khi đưa vào nội địa.

Từ khóa: Công văn 7491/TCHQ-TXNK

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286923