• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


Công văn 7495/VPCP-V.I năm 2018 về chấn chỉnh công tác tiếp công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7495/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7495/VPCP-V.I
V/v chấn chnh công tác tiếp công dân.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản (Báo cáo số 279/BC-UBTVQH14 ngày 24 tháng 5 năm 2018 về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV) kiến nghị Chính phủ chn chỉnh công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất; công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

2. Giao Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ đưa vào chương trình công tác kiểm tra trách nhiệm của người đứng đu cơ quan hành chính các cấp trong việc tiếp công dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ủy ban T
ƯMTTQ Việt Nam:
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: QHĐP, TCCV, TH, cổng TTĐT;

- Lưu: VT, V.I (3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7495/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 07/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7495/VPCP-V.I

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390016