• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giảm nghèo bền vững


Văn bản pháp luật về Xã thôn đặc biệt khó khăn

 

Công văn 7510/VPCP-KGVX năm 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7510/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7510/VPCP-KGVX
V/v tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 79/TTr-LĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2020) trình Thủ tướng Chính phủ về việc xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo đặc thù và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình) theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, tổng hợp vướng mắc về việc thực hiện chính sách đặc thù, chính sách đầu tư theo Chương trình sau khi sáp nhập các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với các xã, thôn khác tại văn bản số 79/TTr-LĐTBXH nêu trên (bản chụp văn bản kèm theo), báo cáo, kiến nghị Chính phủ xem xét, quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-CP nêu trên trước ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Lao động - TBXH, KHĐT, Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2). 1b

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7510/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 10/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7510/VPCP-KGVX
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452601