• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 7511/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu KV do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7511/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7511/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1944/HQNA-NV-GSQL ngày 18/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O mẫu KV, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn thực hiện như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An căn cứ quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 để thực hiện.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Văn Phòng TC;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7511/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 20/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7511/TCHQ-GSQL

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403424