• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Công văn 7512/VPCP-NN năm 2019 về bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7512/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7512/VPCP-NN
V/v bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Về đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 8537/BQP-TM ngày 08 tháng 8 năm 2019 về bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đi với kiến nghị bổ sung 02 điểm đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, rà soát để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ TN&MT;
- UBND tp. Hồ Chí Minh,
UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: NC, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02),
VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7512/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7512/VPCP-NN

367

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422502