• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7513/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7513/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7513/VPCP-KTN
V/v chủ trương lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 4390/UBND-CN1 ngày 09 tháng 8 năm 2013), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 1807/BXD-KTQH ngày 28 tháng 8 năm 2012) về việc chủ trương lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lập, phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7513/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7513/VPCP-KTN

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206976