• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


Văn bản pháp luật về Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

Công văn 7515/VPCP-NN năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7515/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7515/VPCP-NN
V/v Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3692/TTr-BNN-KTHT ngày 02 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, ý kiến các Bộ: Công an (Công văn số 2351/BCA-ANKT ngày 09 tháng 7 năm 2020), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 2571/LĐTBXH-KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5207/BKHĐT- KTNN ngày 13 tháng 8 năm 2020), Ngoại giao (Công văn số 2428/BNG-UBBG ngày 17 tháng 7 năm 2020), Ủy ban Dân tộc (Công văn số 843/UBDT-CSDT ngày 13 tháng 7 năm 2020), Phó Thủ tướng Trịnh Đĩnh Dũng có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, xác định loại chương trình cũng như sự cần thiết ban hành chương trình riêng về bố trí dân cư các vùng cho giai đoạn tới.

2. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan nêu trên, rà soát, tránh trùng lặp với các chương trình đầu tư công khác đang hoặc sẽ thực hiện, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, NG, LĐTBXH, CA;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7515/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7515/VPCP-NN

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452602