• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


 

Công văn 7541/VPCP-CN năm 2020 về triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7541/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7541/VPCP-CN
V/v triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (văn bản số 717/UBND-XDCB ngày 29 tháng 4 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 1818/TTr-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6455/BGTVT-ĐTCT ngày 03 tháng 7 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4245/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 7 năm 2020); trên cơ sở báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 07 tháng 9 năm 2020 về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình (gồm đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình) và đoạn Bùng - Vạn Ninh (Quảng Bình)) và dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) đến Quảng Trị (Cam Lộ), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư (lưu ý tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu trước đây) và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đối với tổng thể tất cả các đoạn còn lại trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội (trong đó đề xuất các cơ quan và địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đầu tư các dự án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ giao).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7541/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7541/VPCP-CN

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452603