• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Công văn 7544/VPCP-CN năm 2018 về tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7544/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7544/VPCP-CN
V/v tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5056/BKHĐT- GSTĐĐT ngày 25 tháng 7 năm 2018) về tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Thống nhất với nội dung báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5056/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 25 tháng 7 năm 2018. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan:

1. Sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời, chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các chương trình, dự án, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả hoạt động đầu tư.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT,CN(2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7544/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7544/VPCP-CN

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390303